Khoá liên động Interlock – Hệ thống tích lũy tự động

Khoá liên động Interlock – Hệ thống tích lũy tự động

Khoá liên động Interlock – Hệ thống tích lũy tự động

• S-SLIN-A02022

Panel Mounted Key Switch

• THHSNABBF

Key Exchange Door Lock

Khoá liên động Interlock - Hệ thống tích lũy tự động Trình tự của Interlock

Để có quyền truy cập vào hệ thống tích điện, người vận hành phải bắt đầu bằng cách tháo Khóa cách ly nguồn khỏi Công tắc phím gắn trên bảng điều khiển. Việc rút chìa khóa ra khỏi công tắc sẽ ngay lập tức cách ly nguồn điện với ô và đưa máy móc dừng lại có kiểm soát. Sau đó, các Khóa cách ly nguồn được sử dụng tại hai điểm truy cập trong Khóa cửa trao đổi chìa khóa. Khi Khóa truy cập được cắm và vặn vào ổ khóa dưới cùng của thiết bị cửa, bạn có thể xoay và rút Chìa khóa an toàn khỏi Khóa an toàn. Khóa truy cập bị kẹt khi Khóa an toàn được rút ra. Không thể khóa lại thiết bị truyền động vào thiết bị cho đến khi Chìa khóa an toàn được trả về vị trí khóa và Chìa khóa truy cập được tháo ra. Người vận hành phải giữ Chìa khóa an toàn bên người khi họ thực hiện bất kỳ công việc bảo trì nào trên máy móc để ngăn khả năng khởi động máy ngoài ý muốn.

To gain access to the accumulator system, an operator must start by removing the Power Isolation Key from the Panel Mounted Key Switch. Removing the key from the switch immediately isolates power to the cell and brings the machinery to a controlled stop. The Power Isolation Keys are then used at the two access points in the Key Exchange Door Locks. Once the Access Key is inserted and turned in the bottom lock of the door unit, the Safety Key can be turned and removed from the Safety Lock. The Access Key is trapped when the Safety Key is removed. The actuator cannot be locked back into the unit until the Safety Key has been returned to the locked position and the Access Key is removed. An operator should keep the Safety Key on their person as they perform any maintenance work on the machinery to prevent the possibility of an inadvertent machine start up.

Yêu cầu ứng dụng Interlock – hệ thống tích luỹ tự động 

Hệ thống gom xoắn ốc trong nhà máy sản xuất gia vị được sử dụng để gom và sắp xếp thành phẩm để đóng gói. Người vận hành cần có quyền truy cập vào hệ thống tích lũy trong trường hợp có bất kỳ bảo trì hoặc sản phẩm bị mắc kẹt nào gây ra tắc nghẽn. Tuy nhiên, do tốc độ hoạt động của hệ thống tích lũy, chỉ nên tiếp cận khi nguồn điện cho máy móc đã được cách ly và dừng lại có kiểm soát.

A spiral accumulation system in a condiments manufacturing plant is used to collect and arrange finished product for packaging. Operators need to gain access to the accumulation system in the event of any maintenance or trapped product causing a blockage. However, due to the operating speed of the of the accumulation system, access should only be achieved once power to the machinery has been isolated and come to a controlled stop.

 

Khoá liên động Interlock - Hệ thống tích lũy tự động

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution