Cột nâng hạ FRE

Liên hệ

Types

Sections

Profile dimensions in mm

Retracted length in mm

FRE-A085

2 sections

76 x 76
85 x 85

Stroke + 138

FRE-A113

2 sections

97 x 97
113 x 113

Stroke + 148

FRE-A146

2 sections

129 x 129
146 x 146

Stroke + 168

FRE-A097

3 sections

76 x 76
85 x 85
97 x 97

Stroke + 38

FRE-A129

3 sections

97 x 97
113 x 113
129 x 129

Stroke + 53

FRE-A163

3 sections

129 x 129
146 x 146
163 x 163

Stroke + 53

Cột nâng hạ FRE – Hãng Ewellix Thụy Điển cung cấp sản phẩm và giải pháp truyền động tuyến tính.

Cột nâng hạ FRE

Types

Sections

Profile dimensions in mm

Retracted length in mm

FRE-A085

2 sections

76 x 76
85 x 85

Stroke + 138

FRE-A113

2 sections

97 x 97
113 x 113

Stroke + 148

FRE-A146

2 sections

129 x 129
146 x 146

Stroke + 168

FRE-A097

3 sections

76 x 76
85 x 85
97 x 97

Stroke + 38

FRE-A129

3 sections

97 x 97
113 x 113
129 x 129

Stroke + 53

FRE-A163

3 sections

129 x 129
146 x 146
163 x 163

Stroke + 53

FRE-A097

2 sections

85 x 85
97 x 97

N/A

FRE-A129

2 sections

113 x 113
129 x 129

N/A

FRE-A163

2 sections

146 x 146
163 x 163

N/A

FRE-A113

3 sections

85 x 85
97 x 97
113 x 113

N/A

FRE-A146

3 sections

113 x 113
129 x 129
146 x 146

N/A