Khóa liên động Interlock – Máy đóng đai thép

Khóa liên động Interlock – Máy đóng đai thép

Khóa liên động Interlock – Máy đóng đai thép

Application Guide: Steel Strapping Machine

• C6SKL61LL461L0E3+KNX001

Solenoid Captive Key Switch

• EN4T6AKL71FT0

Mechanical Door Lock

Khóa liên động Interlock - Máy đóng đai thép

Trình tự của Interlock 

Sau khi thép đã được cắt theo chiều dài mong muốn, mọi chất thải dư thừa sẽ được tái chế và chuyển đổi thành dây đai thép. Dây đai được thu thập và quấn vào một cuộn ruy băng lớn. Sau khi mỗi cuộn đã được lấp đầy, người vận hành sẽ cần có quyền truy cập để hoán đổi cuộn cuộn đầy đủ lấy cuộn trống để tiếp tục quy trình. Tuy nhiên, dây đai thép đang được áp dụng cho cuộn dây với tốc độ nhanh. Người vận hành chỉ có thể tiếp cận bên trong khu vực được bảo vệ sau khi máy đóng đai đã dừng có kiểm soát.

After the steel has been cut to the desired length, any excess waste is recycled and converted into steel strapping. The strapping is collected and wound onto a large ribbon coil. Once each roll has been filled, an operator will need to gain access in order to swap out the full coiled roll for an empty roll to continue the process. However, the steel strapping is being applied to the coil at rapid rate. Operators should only be able to gain access inside the guarded area once the strapping machine has come to a controlled stop.

Khóa liên động Interlock - Máy đóng đai thép

Tham khảo thêm tại: https://minhviet-jsc.com/hang-san-pham/giai-phap-an-toan-safety-solution