Khóa liên động Interlock -Dây chuyền hàn thân ô tô

Khóa liên động Interlock -Dây chuyền hàn thân ô tô

Khóa liên động Interlock  -Dây chuyền hàn thân ô tô

• MA2M7ST401

Handle Operated Safety Gate Switch with Pad-Lockable Drop-Down-Lockout

Khóa liên động Interlock -Dây chuyền hàn thân ô tô

Tình tự hoạt động interlock

Để có lối vào ô, người vận hành hoặc nhân viên bảo trì có thể xoay bộ truyền động của tay cầm và rút nó ra khỏi đầu thiết bị. Bằng cách tháo bộ truyền động, hai mạch an toàn trong công tắc cổng an toàn bị hỏng, cách ly nguồn điện của tế bào. Công tắc thứ ba trong thiết bị được kết nối khi tay cầm được rút ra, gửi tín hiệu giám sát đến hệ thống điều khiển của máy cho biết cổng đang mở và chiếu sáng hai đèn LED màu đỏ để cảnh báo. Nếu nhà máy yêu cầu quy trình Lock-Out-Tag-Out, người vận hành và nhân viên bảo trì có thể sử dụng Drop-Down-Lockout (Khóa thả xuống) được lắp đặt trên đỉnh của đầu để khóa móc phần mở của đầu đã đóng. Trình đơn thả xuống này ngăn không cho bộ truyền động được lắp trở lại vào phần đầu của thiết bị và cấp lại năng lượng cho ô trong khi công việc đang được thực hiện bên trong ô.

To gain entry into the cell, an operator or maintenance personnel can rotate the handle actuator and retract it from the head of the unit. By removing the actuator, the two safety circuits within the safety gate switch are broken, isolating power the cell. The third switch in the unit is connected when the handle is withdrawn, sending a monitoring signal to the machine’s control system indicating the gate is open and illuminating two red LEDs as warnings. If a Lock-Out-Tag-Out procedure is required by the plant, operators and maintenance personnel can use the Drop-Down-Lockout installed on the top on the head to padlock the opening of the head closed. This Drop-Down prevents the actuator from being inserted back into the head of the unit and re-energising power to the cell while work is being done inside the cell

 Yêu cầu ứng dụng dây thuyền hàn thân ô tô

Trong một nhà máy lắp ráp và thân xe ô tô, các bộ phận kim loại khác nhau được hàn lại với nhau bằng cách sử dụng một loạt rô-bốt để tạo thành thân xe. Các vật thể mới hình thành được vận chuyển để xử lý thêm đến khu vực khác của nhà máy bằng một loạt băng chuyền. Người vận hành và nhân viên bảo trì có thể cần truy cập vào ô hàn để thực hiện bảo trì rô-bốt. Nguồn điện cho tế bào phải được cách ly và máy móc phải dừng có kiểm soát khi cần bảo trì. Hệ thống an toàn phải chạy song song với quy trình Lock-Out-Tag-Out hiện có.

In an automotive body and assembly plant, various metal components are welded together using a series of robots to form the body of a vehicle. Newly formed bodies are transported for further processing to another area of the plant using a series of conveyors. Operators and maintenance personnel may need to gain access into the welding cell to perform maintenance on a robot. Power to the cell must be isolated and the machinery must come to a controlled stop when maintenance work is required. The safety system must run in parallel with an existing Lock-Out-Tag-Out procedure.
Khóa liên động Interlock -Dây chuyền hàn thân ô tô